دفتر وکالت دکتر حمید بذر پاچ

دکتر حمید بذر پاچ وکیل پایه یک دادکستری
دکتر حمید بذر پاچ وکیل پایه یک دادکستری

دکتر حمید بذرپاچ وکیل پایه یک دادکستری

استاد یار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
تلفن همراه:  09127678751
الکترونیکی آدرس : hamid.bazrpach@gmail.com
پژوهشگری شناسه : 0000 0002 0652 4169 ORCID)

⭐وضعیت تحصیلی:

1 .کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق از دانشگاه آزاد کرج با معدل 24/17
2 .کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه تهران مرکز با معدل 20/18
3 .دکترای رشته حقوق خصوصی از دانشگاه علوم تحقیقات تبریز با معدل 57/17

✔️سوابق علمی و پژوهشی

1 .استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 1394 لغایت ادامه دارد.
2 .مدیرگروه رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 1394 تا سال 1400.
3 .تدریس در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در گروه آموزشی حقوق از سال 1400 لغایت ادامه دارد.
4 .تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در گروه آموزشی حقوق از سال 1394 لغایت ادامه دارد.
5 .تدریس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد از سال 1390 لغایت ادامه دارد.
6 .تدریس در دانشگاه پیام نور کرج از سال 1387 تا سال 1392 .
7 .تدریس در دانشگاه پیام نور نظرآباد از سال 1386 تا سال 1392 .
8 .تدریس در دانشگاه جامع علمی – کاربردی سیمان آبیک.

9 .تدریس در دانشگاه جامع علمی – کاربردی کانون سردفتران تهران.
10 .مدرس وبینار پژوهشی »تبیین آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیأت علمی« از شهریور 1400 تاکنون.
11 .عضو کارگروه تخصصی رشته حقوق خصوصی آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 .

   ✔️تألیف کتاب:

12 .تألیف کتاب با عنوان (اعتبار و آثار شروط ناظر بر میزان مسؤولیت قراردادی در حقوق ایران، انگلیس و ترکیه)
13 .تألیف کتاب با عنوان »نظم عمومی در شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در حقوق ایران و انگلیس.
14 .تألیف کتاب با عنوان »ماهیت، اهداف و انواع مجازات ها در نظام جزایی عربستان.